OMG, am dying!!!

Someone used the bug GitHub refused to fix, that allows you to add a commit to a repo you don’t control... to upload YouTube-dl to the DMCA request repo on GitHub.

github.com/github/dmca/tree/41

Sau một thời gian vắng bóng giờ đại ca lại bắt đầu ép đi ngủ sớm

@regolith @gnome @omgubuntu the mispelling of PopOS to Plop sound like sacarasm. Is it intentional?

Đại ca không còn đòi mình đi ngủ một tí nào nữa. Nhưng tình trạng đem đồi nhà đi bỏ ngày càng diễn ra nặng hơn.
Ngày nào cũng đòi đem đồ "đi cho" có khi dọn trống lốc hết nguyên một cái tủ. Kem đánh răng đã bị thủ tiêu

Mấy ngày nay anh hai bắt đầu ép đi ngủ trở lại. Đồ đạc thì vẫn bắt đem đi cho

Reading this book during an epidemic seem like bad timing at the best :v :v

Quite lots of talk about is now lighter than ever, so I left for a few days to try it out.
First impression of <1GiB RAM usage is quite impressive compare to my 1.5GiB of GNOME.
But then I started latte-dock and akonadi and things gone haywired.
Not yet , not yet

try to combie i3 with the gnome stack, but that would mean using as much RAM as for a lot less features. Big no no, IMHO

Mình gọt bưởi thì ảnh đòi dao. Đóng cửa lại gọt cho xong thì sau đó hắn lấy dao đòi đem bỏ ra khỏi nhà

Mồng 17 tết. Cũng khoảng 3-4 ngày đại ca không còn ép đi ngủ nhưng lại liên tục lấy đồ nhà đòi đem bỏ. Để xem kéo dài bao lâu

@nextcloud neat feature, simple but very usefule. I always hate typing my randomly generate password into my phone.

@elementary just about time, I'm getting tired of medium free reader limitation.

an apple orginial, or should i call it "The walking BLIND"?

Made a video about using Firefox as a keyboard driven browser. ..... ... This is it ... youtu.be/drB10EF5PSc

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!