Follow

Đại ca không còn đòi mình đi ngủ một tí nào nữa. Nhưng tình trạng đem đồi nhà đi bỏ ngày càng diễn ra nặng hơn.
Ngày nào cũng đòi đem đồ "đi cho" có khi dọn trống lốc hết nguyên một cái tủ. Kem đánh răng đã bị thủ tiêu

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!