Follow

Mình gọt bưởi thì ảnh đòi dao. Đóng cửa lại gọt cho xong thì sau đó hắn lấy dao đòi đem bỏ ra khỏi nhà

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!