Follow

Mồng 17 tết. Cũng khoảng 3-4 ngày đại ca không còn ép đi ngủ nhưng lại liên tục lấy đồ nhà đòi đem bỏ. Để xem kéo dài bao lâu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!